Overzicht

Provincie Utrecht

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Mobiliteit

Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes,  bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote investeringen. De mobiliteitsopgaven zijn verdeeld in 7 uitvoeringsprogramma’s. Jij komt te werken in een team van professionals dat verantwoordelijk is voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Onze ambitie is een continue dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. Ieder verkeersslachtoffers is er namelijk één te veel. Vanuit de verkeersveiligheidsopgave werken we vanuit de pijlers infrastructuur, educatie en handhaving (3E’s), welke zijn vertaald in vijf actielijnen: 1) Duurzaam veilige infrastructuur; 2) Stimuleringsbijdrage gemeentelijke infrastructuur; 3) Verkeerseducatie & -voorlichting; 4) Versterken verkeershandhaving; 5) Data en innovatie. Binnen deze structuur vervult de provincie een rol als wegbeheerder en een rol als regionaal regisseur.

Wat ga jij doen

Wij zijn op zoek naar een coördinerend Beleidsmedewerker Verkeersveilige Infrastructuur. Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig aandragen van infrastructurele oplossingen voor verkeersveiligheidsknelpunten op het provinciale wegennet. Naast de inhoudelijke afstemming van werkzaamheden binnen het team Verkeersveiligheid, voorzie je, als gelijkwaardig sparringpartner, de Projectleiders Trajectstudies van verkeerskundige advies. Jij voelt je thuis in de rol van verkeersveiligheids-infrastructuurspecialist. Je bent in staat om samen met de collega’s inzichtelijk te maken hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkelt en waar de prioriteiten liggen als het gaat om een veilig wegennet. Hierbij willen we niet wachten met het aanpassen van wegen en of fietspaden tot er sprake is van menselijke leed. We kijken daarom proactief naar de verkeersveiligheidsrisico’s. We doen dit door knelpunten in beeld te brengen middels de risico-gestuurde aanpak. Je bent in staat voor een verkeersveiligheidsprobleem een onderbouwde oplossingsrichting conform Duurzaam Veilig te bedenken en hierover te adviseren. Werkzaamheden aan provinciale wegen en fietspaden pakken we zoveel mogelijk per wegtraject op binnen de trajectaanpak. Urgente knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid krijgen echter altijd prioriteit, hier biedt onze aanpak ruimte voor maatwerk en instroomprojecten. Ook beleidsadvisering, met beantwoording van staten- en of mediavragen of algemene verkeersveiligheidsvragen behoren tot je taken.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • De ontwikkeling van een afwegingskader en prioriteitenlijst, gericht op het verbeteren van de infrastructuur voor zowel provinciale wegen als fietspaden, op basis van uiteenlopende verkeersinformatie (o.a. ongevallen, risico’s, klachten, inrichtingskenmerken en het gebruik van wegen).
 • Zelfstandig infrastructurele oplossingsrichtingen uitwerken, aandragen en deze afstemmen met de interne en externe ketenpartners (o.a. Verkeersveiligheidsteam, Projectleiders Trajectstudies, overheden en belangenorganisaties). Daarbij geef je ook onderbouwd advies over de prioritering van verkeersveiligheidsproblemen.
 • De oplossingsrichtingen verwerken in bestuurlijke stukken om zorg te dragen voor een oplossing en bijbehorende financiering. Je stemt daartoe af met de Gedeputeerde, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
 • Deelnemen in landelijke en regionale projectgroepen om het verkeersveiligheidsbeleid verder te ontwikkelen.

Wat verwachten wij

We zoeken een zelfstandige en proactieve medewerker die vanuit zijn eigen talenten, kennis en ervaring de verbinding kan leggen tussen beleid en uitvoering, tussen theorie en praktijk en tussen burger en politiek. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen. Je bent je bewust van verschillende belangen zowel binnen verkeersveiligheid maar ook in relatie tot andere mobiliteitsopgaven en bent in staat om die te overbruggen. Je bent analitisch sterk en kunt dat vertalen in heldere adviezen en concrete resultaten.

Kennis:

 • minimaal een afgeronde HBO opleiding Verkeerskunde (met specialisatie Verkeersveiligheid).
 • minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CROW-richtlijnen en toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de beleidsvoorbereiding van infrastructurele projecten en het zelfstandig oppakken van verkeersveiligheidsvraagstukken.
 • aantoonbaar ervaring met het vertalen van verkeersveiligheidscijfers en inrichtingskenmerken naar onderliggende knelpunten en mogelijke infrastructurele en kosten-efficiënte oplossingen.
 • aantoonbare kennis op het gebied van het openbaar bestuur en ervaring met beleidsadvisering en het schrijven van bestuurlijke stukken
 • kennis van en brede ervaring met project- en procesmatig werken.

Vaardigheden:

 • communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, op verschillende niveaus: met je collega teamleden, projectleiders, beleidsmakers, opdrachtgevers en politiek;
 • transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
 • Je kunt goed prioriteiten stellen en snel schakelen tussen werkzaamheden
 • Je bent goed in staat om van idee tot zichtbare uitvoering te komen
 • Vaardig in het schrijven van (bestuurlijke) stukken
 • Je bent vaardig in het geven van leiding aan projecten
 • resultaatgericht;
 • omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken.
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit;

Inzicht:

 • in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
 • in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.

Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €4.862,16 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

Contactinformatie

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie van programmamanager? Neem dan contact op met Rienk Nicolai telefoon 06 - 36 07 75 88. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06 - 25 77 89 81 of mail [email protected].
Deze functie wordt volgens de bestaande wervingsprocedure (eerst intern en regionaal, daarna zo nodig extern) open gesteld.

Solliciteren?

Solliciteren kan door het toesturen van een overtuigende motivatiebrief en CV, graag vóór 21 november 2019 Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via het Atrium. Regionale kandidaten kunnen reageren via www.werkeninhethartvannederland.nl.

Een (ontwikkel) assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.